telegram channel homepage

پخش زنده صوتی

سخنران جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی

سخنرانی هایی که در قسمت اطلاع رسانی، اعلام می شود در اینجا به صورت صوتی و زنده پخش می شود

اطلاع رسانی جلسات